Tag: ขอบคุณจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 (12 มิ.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ร่าง) กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 การพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารยืและพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) ฯลฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ณ… Read more »