ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เรื่องรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  ฯลฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรมแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / November 7, 2018 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/539731.html