Tag: คณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 6(18)/2562 (24 มิ.ย. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 6(18)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตBy ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / June 24, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/695364.html

เข้าร่วมประชุมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 (25มี.ค.62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/607184.html