ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 (22 ก.พ. 62)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องสรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ TCAS รอบที่1 ฯลฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/585591.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 (21 ธ.ค.61)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารวมประชุมสภามหาวิทาลัยสวนดุสิต โดยมีนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/563083.html

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(33)/2561 เดือนธันวาคม 2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมประชุมในนามประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(33)/2561โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับเกียรติจาก นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ สำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติมาตอบข้อซักถามและให้แนวทางในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/558439.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(32)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(32)/2561 โดยมีวาระเรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ SWOTi งาน SUAN DUSIT SHOW CASE รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหนักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียด เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/553624.html

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(31)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(31)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 และเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินของของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องลำพอง2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  รายละเอียด เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/549080.html