Tag: ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(30)/2562 (18 มิ.ย. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(30)/2562 โดยมีวาระ เรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4ปี ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 มิถุนายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / June 18, 2019 เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/691660.html

ให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม โดยบริษัทเจเอฟอี ไลฟ์

***สภาคณาจารย์และพนักงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม จึงได้เรียนเชิญบริษัทผู้ดูแลประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เจเอฟอี ไลฟ์) มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบข้อสักถามต่างๆให้กับบุคลากร ***้ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต***ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม***ต้องการทำประกันสุขภาพให้กับครอบครัว***คำถามอื่นๆ#สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ (13 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/594432.html

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 (13 มี.ค. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ฯลฯ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต… Read more »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มสด. ครั้งที่ 2/2562 (11 มี.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  เกณฑ์รางวัลนักวิจัยดีเด่น เกณฑ์รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ฯลฯ ห้อง Conference Room 3  สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562… Read more »

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 2(14)/2562 (25 ก.พ. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2(14)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน  แผ่นพับ รายงานประจำปี 2561 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล… Read more »

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 (21 ธ.ค.61)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารวมประชุมสภามหาวิทาลัยสวนดุสิต โดยมีนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯลฯ… Read more »