สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Scholar Citations Profile (7 มี.ค. 62)

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามเกณฑ์  Webometrics Ranking กิจกรรม:อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Scholar Citations Profile ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้งาน Google Scholar Citations Profile” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/590405.html/nggallery/page/2