Tag: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าร่วมประชุมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 (25มี.ค.62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 3(15)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/607184.html

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 (21 ธ.ค.61)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารวมประชุมสภามหาวิทาลัยสวนดุสิต โดยมีนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(34)/2561 โดยมีวาระเรื่อง งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯลฯ… Read more »