ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ

เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับฟังแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการการพัฒนากรอบมาตรฐานมืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ 11(32)/2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561