สรุปผลการดำเนินงาน สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2564-2565

การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ .เชียงราย ปี 2563

การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากร

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport For Health) ประจำปี 2562

สรุปโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกผันเราชาวสวนดุสิต

สรุปผลการดำเนินงาน สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชุดที่ 1

สรุปโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกผันเราชาวสวนดุสิต

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร ศรีวิชัย