วิสัยทัศน์
เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคมสวนดุสิต เพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิ์ และผดุงเกียรติของบุคลากร
พันธกิจ
๑. เสนอข้อมูล ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมจรรยาบรรณและวินัยของบุคลากร
๓. ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของบุคลากร
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
วัฒนธรรมในการทำงาน
๑. มีจิตสาธารณะ
๒. สร้างการมีส่วนร่วม
๓. มีหลักการ
๔. ทำงานเชิงรุก