ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์
เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึ่งของบุคลากรในการรักษาสิทธิประโยชน์และผดุงเกียรติของคณาจารย์ พนักงานและมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
๑. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่มหาวิทยาลัย
๒. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และความก้าวหน้าของคณาจารย์และพนักงาน
๓. ผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงาน

วัฒนธรรมในการทำงาน
๑. จิตสาธารณะ
๒. มีหลักการ
๓. รักษาธรรมาภิบาล
๔. ทำงานเชิงรุก

กลยุทธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน