ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี
(ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน)

1. อนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
2. อนุกรรมการกิจกรรมบุคลากรมหาวิทยาลัย
3. อนุกรรมการสื่อสารองค์กร
4. อนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. อนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

๑. ศึกษาวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากบุคลากร สำหรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒. นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย จากการสังเคราะห์งานวิจัย และข้อเสนอแนะจากบุคลากร
๔. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา ประธาน
๒. อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร
๔. นางสาวเบญญาภา ยวงรักษา

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี

 

 

2. อนุกรรมการกิจการ ผู้ปฏิบัติงานในสวนดุสิต
บทบาทหน้าที่ ผู้รับชอบ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบ และให้ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสุขความมั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกิจกรรมเพื่อเน้นให้เกิดความรักและความผูกพันกับองค์กร เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านการ ดูแลรักษาสุขภาพกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น
๓. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต อังธารารักษ์ ประธาน
๒. อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง 
๕. นางสาวจารุวรรณ เซ็งแซ่
๖. นางสาวธนัสนี สันติ

๗. นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ

๘. นางสาวรัตนา บุญแสวง

๙. นางวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย 

๑๐. นายปราการ รอดปรีชา

 

 

 

 

3. อนุกรรมการสื่อสารองค์กร
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
๒. เผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media)
๓. รายงานผลการดำเนินงานให้สภาคณาจารย์ทราบเป็นประจำ
๔. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ ประธาน
๒. อาจารย์ทินกร ชุนหภัรกุล
๓. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส
๔. นายปราการ รอดปรีชา
๕. นางสาวเบญญาภา ยวงรักษา
๖. นายธารา สุขศิริ
๗. นางสาวจารุวรรณ เซ็งแซ่

๘. นางวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย

 

4. อนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๑. สรรหาและเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้บุคลากร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร
๓. ส่งเสริมจรรยาบรรณและวินัยให้กับบุคลากร
๔. เสนอแนะให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล
๕. ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา ประธาน
๒. อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลักษณ์ ตำนานจิตร
๔. นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ
๕. นางสาวธนัสนี สันติ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี รอดประเสริฐ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง