โครงสร้างการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
(ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน)

1. อนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย
2. อนุกรรมการกิจกรรมบุคลากรมหาวิทยาลัย
3. อนุกรรมการสื่อสารองค์กร
4. อนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. อนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

๑. ศึกษาวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากบุคลากร สำหรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒. นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย จากการสังเคราะห์งานวิจัย และข้อเสนอแนะจากบุคลากร
๔. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย

๑. นายครรชิต อนุกูล ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์
๓. อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง
๕. นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
๖. นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ
๗. อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย

 

2. อนุกรรมการกิจกรรมบุคลากรมหาวิทยาลัย
บทบาทหน้าที่ ผู้รับชอบ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบ และให้ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสุขความมั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกิจกรรมเพื่อเน้นให้เกิดความรักและความผูกพันกับองค์กร เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านการ ดูแลรักษาสุขภาพกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น
๓. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ประธาน
๒. นายอุดมวิทย์ วันกุมภา
๓. นายชาคริช รอดอำพัน
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น
๕. อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย
๖. อาจารย์รติญ นนธิราช

 

3. อนุกรรมการสื่อสารองค์กร
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
๒. เผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media)
๓. รายงานผลการดำเนินงานให้สภาคณาจารย์ทราบเป็นประจำ
๔. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ ประธาน
๒. อาจารย์รติญา นนธิราช
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์
๔. อาจารย์พรพิมล นามวงศ์
๕. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
๗. นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ

 

4. อนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๑. สรรหาและเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้บุคลากร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร
๓. ส่งเสริมจรรยาบรรณและวินัยให้กับบุคลากร
๔. เสนอแนะให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล
๕. ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง ประธาน
๒. นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย
๓. นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
๔. นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ
๕. อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา