สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (26 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์ฯ ทั้ง 2 สถาบัน  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
(ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/587273.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *