ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 (26 ก.ค. 62)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยนายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(41)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559-2562 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม …http://www.dusit.ac.th/2019/713305.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *