ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (1 ส.ค. 62)

คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน  ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และนางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายด้านการศึกษา “Coding” สู่การปฏิบัติ จาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

เพิ่มเติม..http://www.dusit.ac.th/2019/715233.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *