ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562 (20 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 18 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิดIn ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม..http://www.dusit.ac.th/2019/725604.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *