ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 8 (20)/2562 (26 ส.ค. 62)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 8 (20)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม เรื่องประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน เรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานกองทุนสะสมเลี้นงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/729375.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *