ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2(14)/2562 (27 ส.ค. 62)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(14)/2562  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณการคงเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุด เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2562  (ภาพ/ข่าว: พศิน)

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/730116.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *