พิธีเปิดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ มสด. ประจำปี 2562” จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน (29 ส.ค. 62)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด / In ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติมภาพถ่าย http://www.dusit.ac.th/2019/732766.html

facebook : senate_sdu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *