ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา (12 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง , ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นคณะกรรมการ สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนเพื่อการศึกษา และรวบรวมข้อมูล พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/737097.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *