การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 (18 ก.ย. 62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)โครงการประชาสัมพันธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงเรียนสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กันยายน 2562 By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี / In ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/741296.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *