การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562 (27 ก.ย. 2562)

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(43)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสำนักกิจการพิเศษ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาญาจักร (UKPSF)  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/748351.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *