ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10(34)/2562 (15 ต.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10(34)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การครบวาระการตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/761262.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *