การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ครั้งที่ 7/2562 (16 ต.ค. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนตุลาคม 2562 รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากกาประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 6/2562 โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2563 และในครั้งนี้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ที่ได้รับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/762565.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *