ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 10(22)/2562 (21 ต.ค. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 10(22)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/765169.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *