ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562 (25 ต.ค. 2562)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(44)/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารบุคคล เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะวิทยาการจัดการ เรื่องรายงานผลการประเมิตนเอง สภามหาวิทยลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ตุลาคม 2562

By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/766365.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *