ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 3(15)/2562 (29 ต.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(15)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2562) ] รายงานผลการโอนเงินคงเหลืองบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน: เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/768598.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *