ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 11(35)/2562 (19 พ.ย. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดนโยบายการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/778139.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *