จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 (22 พ.ย. 2562)

นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(45)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตสานปลาตะเพียน โดยนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับชม และในโอกาสเดียวกัน วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์และนักศึกษา ได้ให้บริการจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งแสดงดนตรีไทย ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  22 พฤศจิกายน 2562

By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/780569.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *