ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 11(23)/2562 (25 พ.ย. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 11(23)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการนำเงินไปลงทุน สมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด  5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน ฯลฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/781937.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *