ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 9/2562 (18 ธ.ค. 2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2562 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง)กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง)กำหนดการแผนกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม 2562

By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/786751.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *