สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลาเลี้ยงบุคลากรงานทำบุญวันปีใหม่ 2563 (7 ม.ค. 2563)

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสมทบอาหารกระเพาะปลา สำหรับบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากงานทำบุญปีใหม่ ปี 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563

http://www.dusit.ac.th/2020/789991.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *