ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562 (13 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(47)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “A Proposed Model  for Developing Human Capital through Higher Education System to  Support the Belt and Road Initiative”  ให้แก่มหาวิทยาลัยกวางสี  (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี ครบ 3 ปี และครบ 4 ปี รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และก่อนการประชุมในครั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง เนื่องในโอกาศได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

By พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/786016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *