ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 (17 ธ.ค. 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(36)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง การขออนุมัติดำเนินงานสนับสนุนคณาจารย์ในการขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ UKPSF รุ่นที่ 2 การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศ สังกัดกองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ และอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน ระดับชำนาญการ ฯลฯ  ห้องประชุมกาหลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

By พศิน อินทา

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/786421.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *