การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 (20 ธ.ค. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14(48)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิจารณาลงนามความร่วมมือกับสถาบัน The British International School Of Nortern Thailand (BISN) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

By พศิน อินทา

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/787579.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *