ประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 12 (24)/2562 (24 ธ.ค. 2562)

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่  12(24)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกที่ลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ยังไม่คืนเงินสะสม ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 ธันวาคม 2562

By ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2019/788145.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *