ประธานอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารบุคคล เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.