ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ฯลฯ และ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 By สรรค์วเรศ กระต่ายทอง / In ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/859420.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.