ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2563 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ 2 (ร่าง) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (ร่าง) โครงการคณาจารย์และพนักงานใส่ใจ หนุนสู้โรคภัยด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ฯลฯ เมื่อวันพุธที 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต By พศิน อินทา / In ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2020/865566.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.