วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้พบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋วแต่แจ๋ว หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ


Leave a Reply

Your email address will not be published.