18 กุมภาพันธ์ 2565 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมชี้แนะให้เห็นกรณีศึกษาที่ควรตระหนักในระหว่างปฏิบัติงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.