18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่าย) – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ SDU ร่วมใจ หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า, อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังสาระเกี่ยวกับการกินเพื่อชะลอวัย การดูแลร่างกายด้วยแพทย์ การรักษาสุขภาพตามแนวทาง IF และ การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.