สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และรับทราบปัญหาและข้อคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน ระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ โดยมีช่วงเวลา ดังนี้
24 พฤศจิกายน 2564 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจรฯ ศูนย์การศึกษา ตรัง
15 ธันวาคม 2564 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจรฯ ศูนย์การศึกษา ลำปาง
19 มกราคม 2565 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจรฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
23 กุมภาพันธ์ 2565 – สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สัญจรฯ ภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ให้แนวทางการดำเนินงาน นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี การสื่อสาร และการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมชาวสวนดุสิตในมิติต่าง ๆ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้อีกในอนาคต
ขอขอบพระคุณจากใจ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.