ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการ “งานวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร” โดยมี ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ชำนาญการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมร่วมสรุปประเด็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้อง Dusit Bistro มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มกราคม 2566