สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางจารุวรรณ เซ็งแซ่ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อคำถาม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565