ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการของอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2565