สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Health Check-Up การแปลผลการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดย นพ.พชร จิตอนันตวิทยา แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต