ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาสภาคณาจารย์และพนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนแนวคิดไปยังมหาวิทยาลัย โดยเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร #กิจกรรมสภาสัญญจร ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2566  เวลา 13.30 – 15.00 น. สถานที่ : Onsite ณ ห้อง Online SDU03 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และ Online ผ่านระบบ Ms. Teams