สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ ต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ณ 189 cafe อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566