ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 5(11)/2566 โดยมีวาระเรื่องสรุปกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 3 (ร่าง) กำหนดการโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความแข็งแรงของประชาคมชาวสวนดุสิต (กิจกรรมออกกำลังกาย หลังเลิกงาน) (ร่าง) โครงการให้องค์ความรู้เพื่อสอบในการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำเดือนพฤษภาคม ฯลฯ ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต